งานเปลี่ยน สกรูเครื่องฉีดพลาสติกงานเปลี่ยน สกรูเครื่องฉีดพลาสติก 1850/2200 ตัน สกรูขนาด 170 มม. เพื่อให้สกรูกินเม็ดเร็วขึ้น ลด cycle time การฉีด ลดค่าไฟฟ้า ลด ค่าแรง ลดต้นทุน

Copyright © 2018 HI-TECH INTERPLAS CO.,LTD.

Contact us