ผู้จัดการฝ่ายบริการ


สมศักดิ์ เพชรชื่นสกุล
ผู้จัดการฝ่ายบริการ
โทรศัพท์ : +66(0) 822993381

Copyright © 2018 HI-TECH INTERPLAS CO.,LTD.

Contact us